บทสัมภาษณ์ของ "ข้าราชการเกษตรกร" ที่ชื่อว่า "ชาลี สิตบุศย์"ด้วยประสบการณ์ กว่า 30 ปีในชีวิตข้าราชการที่ทำงาน ใกล้ชิดประชาชนและเกษตรกรด้วยความมุ่งมั่น  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร  เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้อย่างมั่นคง ผ่านโครงการและการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เช่นการพัฒนาสับปะรดภูเก็ตเป็นสินค้าอัตลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จนได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์   ขับเคลื่อน นโยบายการตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของรัฐบาล(Thailand 4.0) เชื่อมโยงกับโครงการเศรษฐกิจและประชารัฐ จนเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องและจังหวัดนำร่องของประเทศ  เพื่อยกระดับราคาและสร้างรายได้แก่เกษตรกร และของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดและงบพัฒนาภาค สร้างตลาด จุดจำหน่ายสินค้าเกษตร และจัดงานตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายและเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจ และบูรณาการกับหน่วยงานภาคีและภาคเอกชน เชื่อมโยงผลผลิตจากโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้แก่ สับปะรดภูเก็ต ผักเหมียง จำหน่ายในห้างแม็คโคร สาขาภูเก็ต ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาล     กิจกรรมทุกโครงการล้วนเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริงสมความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเกษตรไทยให้เป็นครัวของโลก

 
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×